Akcijos „Išbandyk „Perlas Go“ ir laimėk 100 Eur ABOUT YOU dovanų kuponą“

TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos
1.1. Akcijos laikotarpis nuo 2024 m. birželio 15 d. iki 2024 m. liepos 31d. imtinai.
1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba „Perlas Finance“).
1.3. Akcijai skiriami penki akcijos prizai, nurodyti akcijos taisyklių 2.1 punkte.
1.4. Dalyvauti akcijoje ir laimėti akcijos prizus gali TIK NAUJI „Perlas Go“ programėlės (toliau – Programėlė) naudotojai, Akcijos laikotarpiu įvykdę visas šias akcijos sąlygas:
– užsiregistravę Programėlėje;
– Programėle nuskenavę specialų šios akcijos brūkšninį kodą ir patvirtinęs registraciją dalyvauti akcijoje;
– naudojantis Programėle apmokėję bent vieną sąskaitą;
– Programėlės naudotojas, norintis dalyvauti akcijoje, turi būti davęs sutikimą dėl Organizatoriaus tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.
1.5. Akcijoje negali dalyvauti „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
2.1. Akcijos prizai – 100 Eur vertės ABOUT YOU dovanų kuponai, laimėtojui juos išsiunčiant elektroniniu paštu (kuponų galiojimo terminas – trys mėnesiai nuo dovanų kupono gavimo dienos) arba 100 Eur grynaisiais laimėjimą išmokant pavedimu į akcijos laimėtojo nurodytą Lietuvoje registruotos finansų įstaigos sąskaitą.
2.2. Akcijos prizų kiekis – penki vienetai.
2.3. Akcijos prizų laimėtojai renkami burtų keliu iš visų akcijos dalyvių, pasibaigus akcijai – 2024 m. rugpjūčio 5d.
2.4. Akcijos prizų laimėtojai apie laimėjimą informuojami asmeniškai telefonu ar elektroniniu paštu, kuriuos nurodė registruodamiesi „Perlas Go“..
2.5. Jeigu su akcijos prizo laimėtoju/laimėtojais nepavyksta susisiekti jo/jų nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu per 2 kalendorines dienas nuo laimėtojo/laimėtojų išrinkimo dienos, Organizatorius 2024 m. rugpjūčio 9 d. burtų keliu traukia naują akcijos prizo laimėtoją/naujus akcijos prizų laimėtojus.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt.
3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys akcijos organizavimo, laimėto prizo įteikimo ir informavimo apie laimėtą prizą tikslais.
3.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
3.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
3.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
3.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
3.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
3.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
3.9. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės dėl duomenų tvarkymo buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
4.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.