Apmokėk tris sąskaitas ir laimėk šildymo sąskaitos apmokėjimą

TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Akcijos laikotarpis nuo 2023 m. sausio 01 d. iki 2023 m. kovo 31 d. imtinai.
  1.2. Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba „Perlas Finance“).
  1.3. Akciją sudaro devyni pagrindiniai akcijos prizai.
  1.4. Dalyvauti akcijoje ir laimėti pagrindinį akcijos prizą gali visi „Perlas Go“ naudotojai įvykdę akcijos sąlygas, t.y. akcijos laikotarpiu, per kalendorinį mėnesį atlikę tris mokėjimus (apmokėję tris sąskaitas) „Perlas Go“ programėlėje arba www.perlasgo.lt.
  1.5. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
 2. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
  2.1. Pagrindinis akcijos prizas – būsto šildymo sąskaitos apmokėjimas (apmokamos sąskaitos vertė ne daugiau nei 150 Eur). Apmokama gali būti centrinio, dujinio, elektrinio ar kito šildymo sąskaita.
  2.2. Pagrindinio akcijos prizo kiekis – devyni vienetai. Po tris vienetus kiekvieną akcijos mėnesį. Vienas asmuo akcijos galiojimo laikotarpiu gali gauti tik vieną pagrindinį prizą.
  2.3. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojai renkami burtų keliu kiekvieną akcijos mėnesį:
  I mėnesio (sausio) pagrindinių akcijos prizų laimėtojai renkami 2023 m. vasario 02 d. (akcijos sąlygas įvykdę 2023-01-01 – 2023-01-31). Apmokama akcijos laimėtojų šildymo sąskaita už vasario mėn. šildymą.
  II mėnesio (vasario) pagrindinių akcijos prizų laimėtojai renkami 2023 m. kovo 02 d. (akcijos sąlygas įvykdę 2023-02-01 – 2023-02-28). Apmokama akcijos laimėtojų šildymo sąskaita už kovo mėn. šildymą.
  III mėnesio (kovo) pagrindinių akcijos prizų laimėtojai renkami 2023 m. balandžio 03 d. (akcijos sąlygas įvykdę 2023-03-01 – 2023-03-31). Apmokama akcijos laimėtojų šildymo sąskaita už balandžio mėn. šildymą.
  2.4. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojai apie laimėjimą informuojami asmeniškai telefonu ar elektroniniu paštu, kuriuos nurodė registruodamiesi „Perlas Go“ programėlėje arba www.perlasgo.lt.
  2.5. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojai pasirašydami akcijos laimėjimo priėmimo perdavimo aktą, patvirtina, kad pateiktą sąskaitą gali apmokėti Organizatorius. Priėmimo perdavimo akte nurodomas sąskaitos mokėtojo kodas, mokama suma, paslaugos tiekėjas. Atlikęs mokėjimą, Organizatorius pagrindinio akcijos prizo laimėtojui pateikia dokumentą patvirtinantį atliktą mokėjimą. Apmokama gali būti ne būtinai pagrindinio akcijos prizo laimėtojo sąskaita, bet taip pat ir kito pagrindinio akcijos prizo laimėtojo nurodyto asmens vardu išrašyta sąskaita.
  2.6. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojui pageidaujant, pagrindinis akcijos prizas gali būti išmokamas pavedimu (kaip kompensacija šildymo sąskaitai apmokėti) į pagrindinio akcijos prizo laimėtojo nurodytą Lietuvoje registruotos finansų įstaigos sąskaitą. Pagrindinio akcijos prizo laimėtojas, norėdamas gauti išmoką pavedimu į sąskaitą, privalo Organizatoriui pateikti šildymo sąskaitą, kurioje būtų matoma mokėtina suma. Išmokama suma negali būti didesnė nei 150 Eur.
  2.7. Jeigu su pagrindinio akcijos prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti jo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu per 2 kalendorines dienas, Organizatorius burtų keliu traukia naują pagrindinio akcijos prizo laimėtoją.
 3. Asmens duomenų tvarkymas
  3.1. Atsiskaitant „Perlas Go“ programėle, asmens duomenų valdytojas yra „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt
  3.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko akcijos organizavimo, prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
  3.3. Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
  3.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
  3.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
  3.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
  3.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
  3.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
  3.9. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
 4. Baigiamosios nuostatos
  4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
  4.2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
  4.3. Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.